Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

De Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt, in dit geval Bodyflex 100% Catharina.

Bodyflex 100% Catharina: Bodyflex 100% Catharina is gevestigd te Den Haag aan de Frederikstraat 60 A, 2514 LL en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27255475.

De Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

Yoga/Pilates/Bodyflex:  een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Yoga/Pilates/Bodyflex, die tussen de Ondernemer (Bodyflex 100% Catharina) en de Consument worden gesloten.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een inschrijfformulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het aanbod omvat ten minste:

− de activiteiten, workshops, lessen en trainingen waarvan gebruik gemaakt kan worden;

− de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de activiteiten, workshops, trainingen en de lessen ookwel het lesrooster.

− de kosten voor deelname aan de activiteiten, workshops, trainingen of de lessen die de Ondernemer biedt

− op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;

− de wijze van betaling en de betalingstermijn;

− de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een rittenkaart, de geldigheidsduur en het maximaal aantal te besteden lessen van de rittenkaart.

− het (huishoudelijk) reglement.

 1. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 2. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. De overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod of door ondertekening van het inschrijfformulier. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5. Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de studioactiviteiten.

Artikel 6. Duur en beëindiging

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
 • − een Overeenkomst van 3 maanden of minder;
 • − een Overeenkomst van langere duur.
 • − de mogelijkheid tot losse trainingen en ritten kaarten.
 1. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
 2. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien: − het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de studioactiviteiten.
 3. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
 4. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de studioactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra (abonnement) kosten in rekening worden gebracht.
 5. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:  de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.
 6. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7. Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld of de kosten voor deelname aan de studioactiviteiten/intensieve training wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8. Verplichtingen van de ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO – middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9. Verplichtingen van de consument

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor deelname aan de studioactiviteiten te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen.
 4. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, en telefoonnummer door te geven aan de Ondernemer.

Artikel 10. Lesrooster en Tussentijdse wijzigingen

 1. Het lesrooster met de geboden activiteiten is te vinden op de website: www.bodyflex.nl en in de studio. Desgevraagd kan de consument een kopie van het lesrooster aan de balie van de studio verkrijgen.
 2. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden activiteiten en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 3. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.
 4. Op de volgende dagen is Bodyflex 100% Catharina gesloten: Kerst (1e en 2e kerstdag) Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag, Pasen (1e en 2e paasdag), Pinksteren (1e en 2e pinksterdag), Koningsdag, Hemelvaartdag, de avond van de 4 mei viering (dodenherdenking). Het gesloten zijn alsgevolg van bovengenoemde feestdagen geeft het lid geen recht op restitutie/verlengen van zijn/haar abonnement.
 5. Bodyflex 100% Catharina behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les, workshop of training te annuleren of deelname van de consument te weigeren voorafgaand aan de start van een les, workshop of training.
 6. Bodyflex 100% Catharina heeft het recht studenten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop of training verhinderen of verstoren, of als hun gedrag de ethische richtlijnen van Bodyflex 100% Catharina overschrijdt, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens student onverlet.
 7. Bodyflex 100% Catharina kan nimmer gehouden zijn workshops en/of trainingen te herhalen voor consumenten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 11. Bewijs van deelname studioactiviteiten

 1. Bij de eerste aankoop van een rittenkaart of maandkaart ontvangt de consument een scankaart, deze is strikt persoonsgebonden.
 2. Indien deze scankaart verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuwe kaart worden aangevraagd hiervoor worden € 7,50 kosten in rekening gebracht.
 3. De scankaart dient bij aanvang van de training/activiteit door een lezer te worden gehaald opdat kan worden bezien of de kaart geldig is. Indien de kaart is afgelopen of niet meer geldig is of het maximum aantal ritten/lessen van de kaart is afgeschreven dan kan de consument de kaart aan de balie per pin/contante betaling verlengen. Een bankoverschrijving wordt uitsluitende geaccepteerd als deze betaling binnen uiterlijk één dag op de bankrekening van Bodyflex 100% Catharina wordt overgemaakt.

4. Een opdracht tot het geven van een workshop of training wordt door Bodyflex 100% Catharina aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

5. Student kan uitsluitend aan de workshop of training deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan. Nadat de betaling c.q aanbetaling is ontvangen voor de workshop/training    ontvangt de consument een ontvangst bevestiging voor deelname aan de workshop/training.

6. Bodyflex 100% Catharina behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en (Intensieve) trainingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 12. Reserveringen voor deelname studioactiviteiten

 1. Voor deelname aan de groepslessen, workshops of een intensieve training is reservering gewenst. Reserveringen kunnen telefonisch, per e-mail of ter plaatse aan de balie worden doorgegeven.
 2. Men dient vijf minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn.
 3. Bodyflex 100% Catharina verzoekt de student/het lid/de deelnemer voor deelname aan een groepsles een reservering te annuleren tot twee uur voor aanvang van de groepsles. Bij deelname aan een workshop/training verzoekt Bodyflex de student/het lid/de deelnemer een reservering te annuleren tot 7 dagen voor de aanvang van de workshop en bij een intensieve training verzoekt Bodyflex de student/het lid/de deelnemer een reservering te annuleren tot zeven dagen voor aanvang van de intensieve training. Bij het niet nakomen en/of afmelden van een reservering worden kosten in rekening gebracht. Het verschuldigde lesgeld zal automatisch van het krediet van de maandkaart of rittenkaart worden afgeschreven. Indien er niet voldoende krediet op de toepasselijke maandkaart of de rittenkaart staat, zal het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht bij het eerstvolgende bezoek aan Bodyflex 100% Catharina.
 4. Tijdig afgemelde reserveringen voor groepslessen kunnen in overleg met de ondernemer op een andere tijd door de Consument worden ingehaald. Lessen kunnen alleen binnen de geldende maand of periode waarvoor het lidmaatschap is voldaan worden ingehaald.
 5. Annulering van workshops en (Intensieve) trainingen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Bodyflex 100% Catharina heeft bereikt. Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van de startdatum van een intensieve training wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is consument volledige betaling verschuldigd.
 6. Bodyflex 100% Catharina kan nimmer gehouden zijn workshops en/of intensieve trainingen te herhalen voor consumenten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.
 7. Personal training geschiedt op basis van afspraak, een afspraak kan worden gemaakt per telefoon, email of aan de balie. Gelieve uw afspraak voor een personal training 24 uur voor aanvang van de training te annuleren anders worden de volledige kosten voor de training aan u in rekening gebracht.

Artikel 13. Betaling deelname studioactiviteiten

 1. Consumenten kunnen de lessen/studioactiviteiten betalen door een eenmalige betaling of losse les, afschrijving van een geldige rittenkaart of door gebruik te maken van een lidmaatschap: maandkaart, driemaanden-kaart, halfjaar kaart of jaarkaart.
 2. Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat ondernemer het ingevulde inschrijfformulier heeft ontvangen en het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de consument heeft ontvangen.
 3. Ondernemer biedt de student/deelnemer de keuze uit de volgende kaarten; maandkaarten (vier weken), 3 maanden kaarten (12 weken), jaarkaarten, rittenkaarten en losse lessen. Het huidige aanbod en prijzen (inclusief BTW) zijn te vinden op de website en op het inschrijfformulier.
 4. Een Lidmaatschap, Losse en Privé Les, rittenkaart moet voorafgaand aan de te volgen les/cursus/workshop betaald worden. Betaling kan worden gedaan in contanten, via PIN of een bankoverschrijving. De bankoverschrijving dient op de dag van deelname aan de les/intensieve training/workshop te zijn bijgeschreven op de rekening van Bodyflex 100% Catharina; NL67ABNA 0980217431.
 5. De Consument kan een geldend Lidmaatschap altijd beëindigen, met één maand opzegtermijn. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats, behoudens het bepaalde in artikel 6.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Alhoewel Bodyflex 100% Catharina altijd hoogwaardige lessen levert, is er altijd een risico op blessures of ongelukken in een les/workshop/cursus. Om de kans op blessures of ongelukken te verminderen geeft Bodyflex 100% Catharina de volgende richtlijnen:
  • Indien je niet geheel fit of gezond bent of zwanger bent, neem dan contact op met de huisarts alvorens deel te nemen aan de lessen.
  • Volg de instructies van de docent of begeleider.
  • Hou rekening met je fysieke beperkingen tijdens de les.
  • Doe geen oefeningen die pijnlijk zijn.
  • Vraag de docent om uitleg als je een bepaalde oefening niet begrijpt.
 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14. Winkel Bodyflex 100% Catharina

 1. Gekochte producten uit de winkel mogen binnen 7 dagen geruild worden. Er wordt geen geld terug gegeven, er kan een tegoedbon worden gegeven. De geretourneerde producten moeten in goede staat zijn en in de originele verpakking aangeleverd worden.
 2. Indien u niet tevreden bent met een product kunt u deze binnen 7 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. De 7 dagen zichttermijn gaan in op het moment van aankoop. Tijdens deze zichttermijn dient u zorgvuldig mee om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat het nodig is om te kunnen beoordelen of het gewenste product wilt behouden. DVD’s en CD’s kunnen niet geruild worden tenzij de geretourneerde DVD’s en CD’s in de gesealde verpakking van Bodyflex 100% Catharina worden geretourneerd.
 3. Afgeprijsde artikelen of producten die met korting zijn verkocht kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Artikel 15. Intellectuele eigendommen

Ondernemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ondernemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16. Klachten en geschillen

Indien de consument klachten heeft over inhoudelijke zaken van de ondernemer of als er problemen zijn met een docent dan graag deze klacht zo spoedig mogelijk melden zodat de situatie zo spoedig mogelijk kan worden opgelost. Alle klachten worden behandelt op dezelfde wijzen en op vertrouwelijke manier. Allereerst kan de deelnemer/student contact opnemen met een van de docenten Van Bodyflex 100% Catharina. Indien je hier niet naar tevredenheid uitkomt kun je de volgende klachtenprocedure aanhouden.

 1. Schriftelijk een klacht indienen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend binnen 4 weken nadat de handeling is verricht of het besluit is genomen. Dien uw schriftelijke klacht in bij Catharina Blijlevens, Frederikstraat 60 A, 2514 LL Den Haag. Binnen vier weken zal zij reageren op de klacht. Omschrijf uw klacht duidelijk en met een heldere onderbouwing van uw standpunt. De klacht wordt ondertekend en bevat naam, adres, woonplaats en opleiding van de deelnemer/student; een vermelding inzake de bestreden handeling of degene die de handeling heeft verricht dan een duidelijke omschrijving van de handeling de datum waarop de handeling is verricht, en de voorziening die naar het oordeel van de student behoort te worden getroffen.
 2. Beroep bij een onafhankelijke derde. Indien je samen met Bodyflex 100% Catharina geen overeenstemming kan bereiken over de betreffende klacht schakelen wij een onafhankelijke derde persoon in. Deze persoon zal zo spoedig mogelijk uw klacht beantwoorden. Uiterlijk binnen vier weken ontvangt u van deze persoon een standpunt. Het oordeel van deze onafhankelijke derde persoon is bindend voor zowel de deelnemer als Bodyflex. De beslissing wordt binnen 4 weken schriftelijk bekend gemaakt aan de consument en aan Bodyflex.

Bodyflex zal klachten als dossier registreren en voor de duur van 12 maanden bewaren. Wanneer Bodyflex verantwoordelijk blijkt te zijn, dan zullen klachten aanleiding zijn tot structurele verbeteringen.

Artikel 17. toepasselijk recht.

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Artikel 18.      Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Den Haag, 27 september 2017

 

Bodyflex 100% Catharina

Frederikstraat 60 A

2514 LG Den Haag

 

 

 

 

 


Agenda augustus 2023

MAANDAG

11.00 Personal training

19.30 Pilates (2) locatie RO

DINSDAG

09.15 Personal Yoga

10.45 Pilates prive

18.00 Pilates prive

WOENSDAG

10.30 Personal training

18.00 Chandra Yoga (online)

DONDERDAG

18.00 Pilates prive

19.30 Yin Yoga (locatie RO)
VRIJDAG

10.00 personal training

ZATERDAG

09.30 Hatha flow (online)

Chakra balans

 

BODYFLEX 100% Catharina

Mauritskade 77
2514 HH Den Haag
[Google Maps]

T 070-3656583


E info@bodyflex.nl
Contact form